Club Kleding

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

 

Algemeen:

Team Endurance Curacao is aangesloten bij de CWB en CTA. Van alle leden wordt verwacht dat ze het huishoudelijk reglement en de statuten kennen en daar naar handelen.

1) Gewone leden

Gewone leden dienen woonachtig te zijn op Curacao.

2) Buitengewone leden

Buitengewone leden betalen geen contributie.

Zij hebben recht op:

o Kleding tegen kostprijs (gesponsorde clubkleding)

o Deelname aan alle trainingen.

o Toegang tot de ALV en stemrecht.

3) Stemgerechtigden

Men is stemgerechtigde als de aan de verplichting tot betaling van de contributie van het betreffende kalenderjaar vóór de Algemene Ledenvergadering is voldaan en men de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt.

4) Contributie

Gewone leden: Nafl. 135,- per kalenderjaar.
Jeugdleden van 10 tot en met 18 jaar: Nafl 65,- per kalenderjaar. Deelname aan de trainingsaktiviteiten is ter beoordeling betreffende commissie, jeugdcommissie en/of bestuur. Er wordt gekeken naar het niveau en of dit niveau aansluit bij het niveau van de betreffende jeugd trainingsgroep. Oudere jeugdleden kan verzocht worden om aan te sluiten bij de volwassenen.

Kinderen jonger dan 10 jaar: gratis. Voorwaarde is dat 1 van de ouders lid is en tijdens trainingen in de buurt blijft. Deelname aan de aktiviteiten is ter beoordeling van de betreffende commissie, jeugdcommissie en/of bestuur.

Overige leden, bijzondere leden: geen contributie

5) Verwachtingen leden

TEC kan uitsluitend draaien door de inzet van de leden. Van alle soorten leden wordt het volgende verwacht:

o Gezamenlijke trainingen en deelname aan de lokale wedstrijden in het TEC-tenue

o Tijdig voldoen van financiële verplichtingen

o Correct en sportief gedrag tijdens wedstrijden en trainingen

o Deelname aan wedstrijden, zitting hebben in wedstrijdcommissies, of anderszins zich voor de club inzetten (vrijwilliger tijdens wedstrijden, trainingen geven, website bijhouden, helpen met inkopen prijzen, zitting in commissies (jeugd, kas, etc), etc. etc.

o Het bestuur doet een beroep op alle leden zich in te zetten voor de vereniging. Het bestuur of de leden van commissies kunnen een beroep doen op individuele leden om zich voor specifieke functies en/of aktiviteiten binnen de vereniging in te zetten. Het bestuur kan een dringend beroep doen op een individueel lid om zich voor een bepaalde aktiviteit in te zetten. Van ieder lid wordt verwacht zich op een bepaalde manier aktief in te zetten voor de vereniging.

o Deelname aan de Algemene Ledenvergadering en bij afwezigheid, het afgeven van een machtiging aan een stemgerechtigd lid.

o Correct gedrag op de TEC Facebook pagina waarbij de belangen van alle leden gerespecteerd worden.

6) Royering

Als niet aan de verwachtingen zoals geformuleerd onder artikel 5 wordt voldaan, kan het bestuur het betreffende lid voordragen aan de Algemene Ledenvergadering ter royering.

7) Onkosten

De door de leden te declareren onkosten voor en bij wedstrijden, trainingsritten en toertochten dienen uiterlijk één maand na het verrijden bij de penningmeester gemeld te worden.

Onder trainingsritten en toertochten wordt het volgende verstaan: Men dient minimaal met 6 TEC leden te zijn en de training  moet langer duren dan 2 uur.

Indien redelijkerwijs een betalingsbewijs van de te declareren kosten kan worden verkregen, dient tevens een betalingsbewijs aan de penningmeester te worden overhandigd.

Onkosten kunnen bijvoorbeeld bestaan uit sportdrankvoorziening, aankopen hersteldrank, sportvoeding tijdens en na de training, benzine voor volgauto’s, huur van ruimten/plek voor tijdelijke opslag fietsen, trainingsmaterialen, etc. tijdens bijvoorbeeld bricktrainingen.

8) Trainingskampen en trainingen

Het bestuur kan besluiten om aan de leden vergoedingen te verstrekken voor trainingskampen, workshops en/of trainingen die als doel hebben om resultaten bij locale en/of internationale wedstrijden te bevorderen. Verzoeken dienen minimaal twee weken van te voren bij het bestuur worden ingediend via email met onderbouwing van de kosten. Het bestuur bepaalt of er een vergoeding gegeven wordt en de hoogte van de vergoeding.

9) Website en social media

De vereniging heeft een website, een Facebook pagina en WhatsApp groepen met behulp waarvan onder meer de leden en sponsors op de hoogte gehouden worden van activiteiten binnen de vereniging.

Deze TEC website geldt vooral als platform voor officiële aankondigingen binnen de vereniging.

De TEC Facebook pagina is een open pagina waar alle leden kunnen posten over aan TEC gerelateede onderwerpen zoals deelname aan wedstrijden, trainingen, vergaderingen, initiatieven etc. Het is verboden om de facebook pagina te gebruiken voor commerciele uitingen van individuele leden of hun bedrijven. Het is uiteraard wel toegestaan om via de Facebook pagina bijvoorbeeld tweedehands fietsen aan te bieden. Het bestuur behoudt het recht om posts zonder meer te verwijderen.

Het bestuur is verantwoordelijk voor de content van de website, de leden voor de content van de Facebook pagina.

10) Club Kleding

Aan de leden van TEC wordt gesponsorde clubkleding aangeboden tegen zeer lage prijzen. Dit wordt mogelijk gemaakt door de sponsors van de verenging. De leden worden geacht zo veel en zo vaak mogelijk in deze kleding te trainen. In de door TEC georganiseerde trainingen en wedstrijden is het dragen van deze clubkleding verplicht. Wanneer door leden wordt deelgenomen aan lokale triathlon of andersoortige combi-duursport wedstrijden die onder auspicien vallen van de Curaca Triathlon Association is het dragen van de clubkleding eveneens verplicht. Wanneer door leden wordt deelgenomen aan andere duursportwedstrijden of door andere verenigingen georganiseerde trainingen of wedstrijden zoals fietsen, zwemmen of hardlopen is het dragen van clubkleding niet verplicht maar gewenst. Wanneer door leden wordt deelgenomen aan internationale triathlon of andersoortige combi-duursport wedstrijden is het dragen van de clubkleding eveneens niet verplicht maar gewenst.

Het is bij deze verplichting tot het dragen van clubkleding uiteraard ook de verplichting van TEC om de leden te kunnen voorzien van kwalitatieve triathlon kleding. Indien TEC niet beschikt over specifieke kleding vervalt uiteraard de verplichting.

Iedere 3 jaar ontwikkelt TEC een nieuwe kledinglijn. Van de aktieve TEC leden die regelmatig trainen en uitkomen in wedstrijden wordt verwacht dat zij telkens deze nieuwste kledinglijn bestellen en dragen uit loyaliteit naar de vereniging en de sponsors die deze nieuwe kledinglijn financieel mogelijk gemaakt hebben.

Samenvattend:

  1. Dragen van clubkleding is verplicht bij lokale triathlon of andersoortige combi-duursportwedstrijden, alle door CTA en TEC georganiseerde evenementen en door TEC georganiseerde trainingen
  2. Dragen van clubkleding is gewenst bij deelname aan internationale triathlon of andere duursportwedstrijden en trainingen zoals wielrennen of hardlopen

De kleding kan worden besteld via het secretariaat van TEC.

 

Schermafbeelding 2015-02-10 om 07.12.03Schermafbeelding 2015-02-10 om 07.15.07Swim TEC Lions DiveKatja Finish KLM 2014Schermafbeelding 2015-02-09 om 22.58.35Schermafbeelding 2015-02-08 om 22.25.40Schermafbeelding 2015-02-08 om 22.20.43Schermafbeelding 2015-02-08 om 22.17.26Swim Lions Dive Team DrillIMG_3663IMG_4139